Kommunfullmäktige | Sverigedemokraterna i Staffanstorp

Kommunfullmäktige

Här finner ni SD Staffanstorps alla motioner, interpellationer, enkla frågor med mera.

Motioner 19/3 2018

Motion Tiggeriförbud

 

Sverigedemokraterna anser att det är ohållbart att utsatta medborgare från andra länder i EU försörjer sig genom att tigga på gator i Sverige. Till stor del kommer migranterna från länder vars regeringar i åratal fått betydande summor i EU-bidrag för att förbättra deras situation. Trots detta har inga konkreta resultat uppnåtts. Fortfarande lever tusentals tiggare i misär och utsatthet i Sverige medan hemländerna fortsätter att ignorera fattigdomsproblematiken. Att dessa EU-medlemmar saknar fungerande socialförsäkringssystem för sina medborgare behöver hanteras på nationell nivå.

 

På senare tid har flera polisinsatser riktats mot allvarlig kriminalitet med inslag av människohandel kopplat till tiggeriet. Det är mycket allvarligt att vi upprätthåller nöden, kriminaliteten och de beroendeförhållanden som finns kopplade till tiggeri genom underlåtenhet att i regelverk markera avståndstagande från denna verksamhet.

 

Med anledning av ovanstående yrkar vi att Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen

 

 • Att undersöka möjligheten att med stöd av lokala ordningsstadgar införa ett tiggeriförbud på särskilda platser i Staffanstorps kommun.

 

 

 

 

 

——————————————–

Richard Olsson

Sverigedemokraterna Staffanstorp

———————————————————————————————————————————

Motion Integrationsplikt

 

Integrationen i Sverige har inte fungerat på önskvärt sätt. Enligt OECD:s rapport är Sverige det industriland som har störst skillnad i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda. Detta är ohållbart. Sveriges socialförsäkringssystem bygger på att de som arbetar bär mer än sin egen kostnad. Den planlöst ökade invandringen har rubbat den nödvändiga balansen mellan bidragande och behövande, vilket märks tydligt i såväl välfärdbelastningen som den framväxt av skuggsamhällen och utanförskapsområden som skett i storstäder och förorter och vars konsekvenser till viss del även nått Staffanstorp.

 

Utvecklingen måste brytas omgående. Det måste finnas en tydlig vinst för den enskilde att arbeta och bryta bidragsberoendet. Ett led i detta är att tydliga krav måste förmedlas på att om man sökt sig till Sverige för att ta del av landets trygghet och generösa välfärdssystem, så måste man också bidra till detta och anstränga sig för att bli en del i det svenska samhället. Nyanlända ska betraktas som både kapabla och kompetenta att lära sig språket och hur det svenska samhällsystem och värderingarna fungerar. Ett viktigt led i detta är att en motprestation kopplas till ekonomiskt stöd.

 

Sverigedemokraterna vill därför att alla vuxna nyanlända i Staffanstorp, även pensionärer och föräldralediga, ska omfattas av integrationsplikt där följande delar ingår:

 • En obligatorisk kurs i samhällsorientering om vilka rättigheter och skyldigheter det finns i Sverige. Kursen ska avslutas med godkänd examination, annars ska den läsas om.
 • Krav på deltagande i utbildning utifrån den nivå som den nyanlände bedöms behöva med sikte på framtida arbetsliv.
 • Etableringsersättningen ska tydligare kopplas till krav på motprestation i form av deltagande i lämplig aktivitetsinsats och minskas kraftigt vid ogiltig frånvaro.
 • Kraven på lämplig aktivitet som motprestation för försörjningsstöd bör även utökas till att omfatta krav på språkundervisning under föräldraledighet, då nyanlända kvinnor enligt statistik är den grupp som står längst ifrån arbetsmarknaden.

Vi yrkar därför att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag

 • Att skyndsamt utarbeta en modell enligt ovan för integrationsplikt i Staffanstorp.

 

 

 

——————————————–

Richard Olsson

Sverigedemokraterna Staffanstorp

Interpellation 16/2 2015

Till Kommunfullmäktige i Staffanstorp kommun

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson angående undertecknande av nytt avtal med Migrationsverket om ensamkommande och asylsökande barn December 2014 Dnr 2014-KS-467.

Detta avtal undertecknades av ordförande i Kommunstyrelsen enligt Delegationsordning för kommunstyrelsen (Författning 1.3.1) punkt 21:

Ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas.

Avtalet utökas från 8 till 30 platser och kommunen har som målsättning att placera dessa i familjehem.

Frågor:

 1. Hur kan ett undertecknande av nytt avtal bli brådskande när man rimligtvis borde veta när gamla avtalet löper ut?
 2. Hur rustade står kommunen för att hitta familjehem till alla 30 flyktingbarn vi förbinder oss att ta emot?
 3. Om kommunen inte kan skaffa familjehem till alla, vad finns där för andra planer att ta hand om dessa barn då?

Richard Olsson Sverigedemokraterna

 

Motion 16/2 2015

Motion om dialog med Trafikverket om ombyggnad av trafikplats Särslöv på väg 11

Väg 11 har enligt Trafikverket ofta kapacitets- och trafiksäkerhetsproblem. Trafikverket har tagit fram en förstudie och kommit fram till att cirkulationsplatsen där väg 11 möter Västanvägen/Önsvalavägen är orsaken till att köbildning bildas.

Denna cirkulationsplats är nu bestämd att byggas om till dubbla körfält och en upphandling är inledd.

( http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Skane/Vag-11-i-Sarslov-Staffanstorp-och-Dalby/ )

Samtidigt bygger Staffanstorps kommun fler bostäder och kommer att öka invånarantalet avsevärt under de närmaste åren. Många andra orter som ligger längs väg 11 har liknande befolkningsökningar.

Redan i dagsläget har invånare i Särslöv som använder sig av kollektivtrafiken ett svårt läge när de måste korsa väg 11 för att ta sig till och från busshållplatsen. Med en intensifiering av trafiken kommer detta att bli allt svårare och det är redan nu förenat med fara att korsa denna väg.

Även trafikanter som kommer från sidovägarna har svårigheter att korsa eller svänga ut på väg 11 och ofta får busshållplatsen agera som ett accelerationsfält.

Med hänvisning till ovan yrkar jag:

att Kommunstyrelsen får i uppdrag att inleda dialog med trafikverket för att skyndsamt bygga om denna korsning till en planskild korsning

Richard Olsson Sverigedemokraterna

 

Motion 27/10 2015

Motion: Att inte teckna fler avtal med Migrationsverket

Sverige har under en längre period, tagit emot väldigt många människor på en allt för kort tid. Detta har lett till ett hårt tryck på ekonomin och även skapat missförhållanden som, socialt utanförskap, hård belastning på skola och förskola, försämrade skolresultat, ökad brottslighet, minskad trygghet, överbelastning på vård och omsorg och ökad bostadsbrist.

Endast en liten del av de som kommer till Sverige är skyddsbehövande flyktingar. Övriga faller inte in under Genève konventionens definition av flyktingar. Genom att Sverige tar in invandrare som inte betraktas som skyddsbehövande flyktingar urholkas asylprocessen. För varje person som ges uppehållstillstånd och som inte är skyddsbehövande flykting, försvinner en plats till de som verkligen behöver skydd. Sverigedemokraterna vill att hjälp till riktiga flyktingar skall ges i deras närområde för att maximera antalet hjälpta personer och för att hjälpen skall bli kostnadseffektiv. Invandringspolitiken är idag ansvarslös, ogenomtänkt, kostsam och ställer inga krav på anpassning för de som kommer hit. Sverigedemokraterna i Staffanstorp vill att Staffanstorps kommun markerar till beslutsfattare på riksnivå, att vi inte accepterar den rådande flyktingpolitiken.

Sverigedemokraterna i Staffanstorps kommun föreslår därför kommunfullmäktige att besluta:

att inte förnya fler avtal med Migrationsverket för att ta emot s.k. ensamkommande asylsökande flyktingbarn fram till dess att flyktingpolitiken skärps i riktning mot Sverigedemokraternas krav på riksnivå.

att Staffanstorps kommun inte tecknar några avtal med Migrationsverket om flyktingmottagande.

Jonas Andersson Sverigedemokraterna

 

Motion 1/12 2015

Motion angående ritualslaktat kött i Staffanstorps kostpolicy

Utbildningen och undervisningen i svenska kommunala skolor och förskolor ska vara icke-konfessionell vilket innebär att inga religiösa inslag får förekomma. Religionsfrihet råder i samhället i stort; men också negativ religionsfrihet råder, det vill säga rätten att avstå från religion.

Ritualslaktat kött är slaktat i enlighet med vissa bestämda regler som bestäms av utövarens religion och kan därmed sägas vara en del av själva religionsutövningen. Rätten att avstå från religion är grundläggande och därför ska köttet som används till skolmaten m.m. inte vara ritualslaktat.

Vad Sverigedemokraterna erfar så används i dag inget ritualslaktat kött inom beredningen av livsmedel i Staffanstorps kommun, Sverigedemokraterna vill dock försäkra sig om att så även fortsätter.

Därför yrkar vi Sverigedemokrater

 • att Staffanstorps kommun inte ska använda sig av ritualslaktat kött vid produktion av skolmat m.m.
 • att kostrådet får i uppdrag att införa ställningstagandet i första att-satsen i den kostpolicy för Staffanstorp som är under utarbetande/ska utarbetas.

Richard Olsson Sverigedemokraterna