Sverigedemokraterna i Staffanstorp

Sverigedemokraterna Staffanstorp

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Staffanstorp

Varmt välkomna till vår förening. Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Ordförande

Jonny Rolf

Sverigedemokraterna Staffanstorp

Box 5

245 21 Staffanstorp

Tel: 0709-16 23 84

Skicka e-post till oss

 • Lösenordsskyddad: Handlingar årsmöte 2019

  Av Richard Olsson den 25 januari, 2019
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

 • Svar på artikel i Skånskan om Tiggeriförbud

  Av Richard Olsson den 10 mars, 2018
  0

  Skånskans fråga till oss:

  Eftersom Vellinge försökt få igenom samma sak(Tiggeriförbud) men inte lyckats utan fått nej i flera instanser – hur tänker ni då? De fick ju t ex nej av länsstyrelsen att införa detta i just ordningsstadgan.

  Vårt svar:

  Vi är väl medvetna om avslagen och följer utvecklingen i kammarrätten med stort intresse. Vi ställer oss bakom uppfattningen att en kommun måste ha möjlighet att själv avgöra vad som är bäst för kommunen.

  Tiggeriförbud är en mycket viktig fråga för Sverigedemokraterna. Vi anser att acceptans av tiggeri upprätthåller nöden och befäster de beroendeförhållanden och den kriminalitet som finns kopplad till denna verksamhet. Vi ser att tiggeriet knappast längre kan anses vara en tillfällig företeelse, utan har blivit ett permanent inslag i gatubilden i Sverige.

  Flera härvor med ytterst allvarlig människohandel och multiexploatering av fattiga EU-migranter, har på senare tid avslöjats och idag är partier över blockgränserna eniga om att åtgärder behövs för att komma tillrätta med problematiken. T.o.m. hjälporganisationerna avråder idag från att ge pengar då fattigdomen i de EU-länder vilka de flesta tiggare kommer ifrån, riskerar att förvärras och cementeras av tiggeriet.

  Vår förhoppning är naturligtvis att få brett stöd för vår motion, och vill att det utreds om att det finns något sätt att införa tiggeriförbud i kommunen, möjligen med andra formuleringar än i Vellinge, vilket eventuellt ökar möjligheterna att det godkänns. Men oavsett resultatet är vår motion, förutom en viktig profilfråga för vårt parti och ett sätt att nå ut till väljarna med vår politik, en markering mot regeringens handlingsförlamning i frågan, liksom ett stöd för de partier i olika kommuner som försökt agera mot problematiken. Ju fler kommuner som reagerar, desto mer ökar pressen på regeringen att agera.

 • Motion Integrationsplikt

  Av Richard Olsson den 10 mars, 2018
  0

  Till KF 19 Mars har SD lagt in en motion om Integrationsplikt då vi anser att integrationen inte fungerar på önskvärt sätt.

   

  Motion Integrationsplikt

   

  Integrationen i Sverige har inte fungerat på önskvärt sätt. Enligt OECD:s rapport är Sverige det industriland som har störst skillnad i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda. Detta är ohållbart. Sveriges socialförsäkringssystem bygger på att de som arbetar bär mer än sin egen kostnad. Den planlöst ökade invandringen har rubbat den nödvändiga balansen mellan bidragande och behövande, vilket märks tydligt i såväl välfärdbelastningen som den framväxt av skuggsamhällen och utanförskapsområden som skett i storstäder och förorter och vars konsekvenser till viss del även nått Staffanstorp.

   

  Utvecklingen måste brytas omgående. Det måste finnas en tydlig vinst för den enskilde att arbeta och bryta bidragsberoendet. Ett led i detta är att tydliga krav måste förmedlas på att om man sökt sig till Sverige för att ta del av landets trygghet och generösa välfärdssystem, så måste man också bidra till detta och anstränga sig för att bli en del i det svenska samhället. Nyanlända ska betraktas som både kapabla och kompetenta att lära sig språket och hur det svenska samhällsystem och värderingarna fungerar. Ett viktigt led i detta är att en motprestation kopplas till ekonomiskt stöd.

   

  Sverigedemokraterna vill därför att alla vuxna nyanlända i Staffanstorp, även pensionärer och föräldralediga, ska omfattas av integrationsplikt där följande delar ingår:

  • En obligatorisk kurs i samhällsorientering om vilka rättigheter och skyldigheter det finns i Sverige. Kursen ska avslutas med godkänd examination, annars ska den läsas om.
  • Krav på deltagande i utbildning utifrån den nivå som den nyanlände bedöms behöva med sikte på framtida arbetsliv.
  • Etableringsersättningen ska tydligare kopplas till krav på motprestation i form av deltagande i lämplig aktivitetsinsats och minskas kraftigt vid ogiltig frånvaro.
  • Kraven på lämplig aktivitet som motprestation för försörjningsstöd bör även utökas till att omfatta krav på språkundervisning under föräldraledighet, då nyanlända kvinnor enligt statistik är den grupp som står längst ifrån arbetsmarknaden.

  Vi yrkar därför att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag

  • Att skyndsamt utarbeta en modell enligt ovan för integrationsplikt i Staffanstorp.

   

   

   

  ——————————————–

  Richard Olsson

  Sverigedemokraterna Staffanstorp

 • Motion Tiggeriförbud

  Av Richard Olsson den 10 mars, 2018
  0

  Till KF 19 Mars har SD lagt in en motion om Tiggeriförbud då vi anser detta vara en viktig fråga för kommunen. Nedan ser ni vår motion.

   

  Motion Tiggeriförbud

   

  Sverigedemokraterna anser att det är ohållbart att utsatta medborgare från andra länder i EU försörjer sig genom att tigga på gator i Sverige. Till stor del kommer migranterna från länder vars regeringar i åratal fått betydande summor i EU-bidrag för att förbättra deras situation. Trots detta har inga konkreta resultat uppnåtts. Fortfarande lever tusentals tiggare i misär och utsatthet i Sverige medan hemländerna fortsätter att ignorera fattigdomsproblematiken. Att dessa EU-medlemmar saknar fungerande socialförsäkringssystem för sina medborgare behöver hanteras på nationell nivå.

   

  På senare tid har flera polisinsatser riktats mot allvarlig kriminalitet med inslag av människohandel kopplat till tiggeriet. Det är mycket allvarligt att vi upprätthåller nöden, kriminaliteten och de beroendeförhållanden som finns kopplade till tiggeri genom underlåtenhet att i regelverk markera avståndstagande från denna verksamhet.

   

  Med anledning av ovanstående yrkar vi att Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen

   

  • Att undersöka möjligheten att med stöd av lokala ordningsstadgar införa ett tiggeriförbud på särskilda platser i Staffanstorps kommun.

   

   

   

   

   

  ——————————————–

  Richard Olsson

  Sverigedemokraterna Staffanstorp

 • Lokalt Partiprogram

  Av Richard Olsson den 23 februari, 2018
  0

  SVERIGEDEMOKRATERNA STAFFANSTORP

  LOKALT PARTIPROGRAM

   

  Sverigedemokraterna är ett snabbt växande parti. Vi har tidigt gjort en analys av samhällsutvecklingen vilken besannats på punkt efter punkt, trots att etablissemanget i det längsta mörklagt och dolt sanningar om verkligheten för väljarna. Det uppenbara har dock sakta men säkert krupit sig på. Problematiken som förut mestadels sågs i storstäderna har krupit sig på ända ut till småbyarna. Staffanstorp utgör inget undantag.

   

  Välfärdssystemen är så hårt belastade att det idag är befogat att tala om en välfärdskollaps och det ohållbara i förd politik har blivit uppenbart för allt fler. Konsekvensen har blivit att flera andra partier närmat sig och kopierat delar av vår politik. För oss sverigedemokrater är detta positivt då vi på detta sätt fått igenom våra förslag.

   

  Dock inser många väljare att det enda parti som helt saknar del i den negativa samhällsutvecklingen är just Sverigedemokraterna. Vi har hela vägen fört en enhetlig och trovärdig linje, till skillnad från övriga partier som i många år varit ansvariga för de beslut vars konsekvenser de nu försöker stoppa. Vi menar därför att de politiker som skapat problemen, saknar trovärdigheten att ordna upp dem, på riksnivå såväl som på lokal nivå.

   

  Nedan återges riktlinjerna för våra planer i Staffanstorp.

   

   

  POLITIKER I VERKLIGHETEN

  Sverigedemokraterna är kommunalt en gräsrotsrörelse utan yrkespolitiker. Att politiker har en förankring på arbetsmarknaden är en merit som ger insikt i människors vardag och leder till mer verklighetsnära beslut. Demokratin i Staffanstorps kommun behöver utvecklas. Politikerna behöver vara i kontakt med den verklighet de är satta att besluta över. Det är därför viktigt att de har kunskaper kring vad som sker i kommunen och i verksamheterna.

   

  Kommunikationen behöver förbättras mellan ansvariga nämnder och anställd personal. Studiebesök för nämndsledamöter bör genomföras regelbundet liksom strukturerade samverkansmöten kring förändringar. Tjänstemannainitiativ ska skickas på remiss till både personal och chefer i berörda verksamheter och underlaget ska delges nämndsledamöterna för ett bättre underbyggt beslutsunderlag.

   

  Politiker ska öppet redovisa sina åtaganden i näringslivet. Det ska inte vara möjligt att sitta på en post i beslutande ställning i frågor där man själv har ekonomisk vinning.

   

  Sverigedemokraterna är öppna för samarbete med alla partier. Det är det politiska resultatet som är det viktiga.

   

  ETT TRYGGT STAFFANSTORP

  Sverigedemokraterna tycker att den enskilt viktigaste frågan är tryggheten. Otryggheten på såväl nationellt plan som lokalt, är skapad av politiska beslut som Sverigedemokraterna motsatt sig. Vi vill se en politik som i varje led prioriterar ett tryggt samhälle, från förebyggande insatser till trygghetsskapande åtgärder.

   

  En stabil skolverksamhet där man snabbt fångar upp elever som tappar fart, är central i detta arbete. Det finns ett klarlagt samband mellan misslyckanden i skolan och normbrytande beteende. En lyckad skolgång är den starkaste skyddsfaktorn mot framtida kriminalitet.

   

  Utöver detta behöver kommunen säkerställa att det finns meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter. Den stora majoriteten skötsamma ungdomar ska uppmuntras att ta initiativ till sysselsättning. Sverigedemokraterna vill förstärka de resurser som arbetar på fältet.

   

  Sverigedemokraterna förespråkar en blandad bebyggelse i kommunen för att motverka utanförskapsområden. Vi representerar en ansvarsfull bostadspolitik vilken säkerställer att Staffanstorpsborna inte utkonkurreras från bostadsmarknaden av sina egna skattepengar.

   

  Vi menar också att en utökad kameraövervakning vid kommunens mest utsatta platser vid vissa tidpunkter är en helt nödvändig insats för att minska brottsligheten och återskapa tryggheten i det offentliga rummet. Vi vill också verka för att polisen ska ha en ökad närvaro.

   

   

   

  EN ATTRAKTIV SKOLKOMMUN

  Vi anser att skolan ska förstatligas. Många kommuner, däribland Staffanstorp, har misskött sitt uppdrag som huvudmän. Staffanstorps kommun har genom politikernas vanstyre rasat i Lärarförbundets årliga skolranking från en fjärdeplats 2013 till plats 67 fyra år senare.

   

  För Sverigedemokraterna är det en självklarhet att man oberoende av var man är född eller var man bor ska erbjudas en bra utbildning. Genom att åter låta staten ansvara för skolan kan vi påbörja vägen mot en rättvis och likvärdig skolgång.

   

  År 2025 beräknas Sverige sakna mer än 65 000 lärare vilket är alarmerande siffror. Staffanstorps kommun måste därför vara en attraktiv arbetsgivare. Det är helt avgörande att vi behåller personalen i skolorna eftersom kontinuitet möjliggör utveckling. Lärarna ska avlastas från administrativa uppgifter genom exempelvis lärarassistenter av olika slag, så att de kan fokusera på sitt huvuduppdrag. Samarbete mellan skolledarna i kommunen bör organiseras för att garantera likvärdigheten mellan de kommunala skolorna.

   

  Initiativ ska uppmuntras underifrån och upp. Professionens synpunkter ska värdesättas. Rektorer ska ha pedagogisk bakgrund på minst den nivå de ansvarar för.

   

  En kostnadseffektivare organisation bör utvecklas kring Svenska för Invandrare, annan vuxenutbildning och mottagande av nyanlända grundskoleelever. Den nuvarande organisationen kring dessa verksamheter är anpassad för ett mottagande av betydlig färre elever än vad som är fallet idag. Exempelvis köper kommunen i dagsläget dyra vuxenutbildningsplatser i grannkommunerna. De totala kostnaderna för dessa verksamheter har de senare åren ökat avsevärt. Dessa bör snarast ses över liksom möjligheterna att använda skattemedlen mer kostnadseffektivt utifrån de nya förutsättningarna. Kunskaper i svenska ska vara högprioriterat.

   

  Föräldrarna i Staffanstorp är nöjda med förskolan. Valfriheten mellan privata och kommunala alternativ har visat sig öka kvaliteten i verksamheterna.

   

   

  VÄRDIG OMSORG MED KVALITET

  Sverigedemokraterna vill verka för en äldreomsorg där individens självupplevda behov och önskemål är vägledande i besluten. Ett brett utbud av valmöjligheter ska säkerställa en god service och ett tryggt boende för våra äldre.

   

  I Staffanstorp är väntetiden till särskilt boende mer än dubbelt så lång som genomsnittet i Skåne och riket. 2017 var den 142 dagar. Genomsnittet i Skåne var 66 dagar. Detta missförhållande är oacceptabelt. Äldre människor har inte tid att vänta i då behoven oftast uppstår akut. Vårt parti verkar för att tillgången till platser bättre matchar de behov som finns.

   

  Vi Sverigedemokrater har medverkat till att LOV (Lagen om valfrihet) införts inom kommunen. Tack vare denna har byggnation av äldreboende påbörjats. Vår målsättning är att Staffanstorps kommun ska erbjuda mycket högkvalitativa äldreboenden inom rimlig tid för de äldre som önskar och har behov av dessa, vilka blir då attraktiva alternativ för våra äldre medborgare. Detta medför flyttkedjor som även leder till en positivt ökad rörlighet på bostadsmarknaden. LOV behöver utvärderas för att avgöra om målen uppnåtts. Vi Sverigedemokrater är inte främmande för att prova fler alternativ för att kvaliteten och valfriheten ska öka.

  I utformningen av verksamheten behöver man ta hänsyn till äldre människors behov av kontinuitet, exempelvis multisjukas behov att begränsa antalet vårdgivare, såväl på våra äldreboenden som i hemtjänsten. 2017 var antalet personal som en hemtjänsttagare i vår kommun mötte under två veckor i genomsnitt 21 personer. Det är orimligt många. Riksgenomsnittet samma år var 15 personer, vilket också är ett alldeles för högt antal. Det har ett mycket stort trygghetsvärde för våra äldre att få möta personal som de känner väl. Förutom säkerhetsaspekten har äldre människor ofta särskilda önskemål och behov av fasta rutiner. Det skapar stor oro för många äldre när dessa bryts av oerfaren personal. Kontinuitetsaspekten måste därför vara vägledande då vårdinsatserna planeras.

  Som ett led i kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen kommer Sverigedemokraterna att verka för att Staffanstorps kommun oavsett driftsform säkerställer att de anställda inom vården oavsett erbjuds goda villkor. Sverigedemokraterna motsätter sig exempelvis delade turer i vården. Kostnaderna för bättre personalvillkor uppvägs till stor del av en bättre hälsa, minskad sjukfrånvaro och trivsel i personalgruppen, då kostnader för vikarier och nyrekrytering minskar. Om kontinuiteten ska stärkas måste det vara attraktivt att arbeta hos de arbetsgivare som utför vård i Staffanstorp. Vi har möjlighet att påverka detta även när verksamheter upphandlas genom att beställa vissa kvalitetskrav.

  Sverigedemokraterna verkar för en ökad tillgänglighet inom vården. På kommunal nivå kommer vi att arbeta för att flera privata aktörer etablerar sig i kommunen. Vi kommer också att föra samtal mer regionen för en satsning på vårdcentralen, vars kapacitet snarast behöver bli större då vi är en växande kommun.

   

  MED FRAMTIDEN I SIKTE

   

  Kommunerna spelar en viktig roll för att klimatanpassa Sverige då vi har ett stort ansvar för att genomföra konkreta åtgärder och att implementera klimatanpassningsarbetet. Staffanstorp har redan påbörjat ett långsiktigt arbete med klimatanpassningsåtgärder, främst avseende våra åar och vattendrag, vilka har gett goda resultat. Detta är ett arbete som vi ska fortsätta med.

   

  Sverigedemokraterna vill även verka för att Staffanstorp inom överskådlig tid får en spårförbindelse med Malmö och Lund. Stationen kan ligga i utkanten av Staffanstorp med anslutning från alla delar av Staffanstorp. Nuvarande nedlagda banvall kan exempelvis byggas om och användas av eldrivna, förarlösa vagnar som en del av anslutningstrafiken och även transportera oss inom Staffanstorps tätort på ett snabbt och miljövänligt sätt.

   

  Vi vill se att kraftledningen norr om Gullåkravägen flyttas till ett säkert avstånd från nuvarande bebyggelse.

  Vi vill få en översyn av alla fartbegränsande gupp i kommunen och ersätta dessa med modernare hastighetsbegränsande lösningar. Vid nyanläggning eller ombyggnad av vägar skall vägen redan vid planeringen anpassas så att efterkonstruktioner för att minska hastigheter inte skall behövas.

  Fordon som drivs helt eller delvis med el kommer inom mycket snar framtid att ersätta stora delar av den nuvarande vagnparken, som idag mestadels drivs av fossila bränslen. Laddstationer för elbilar ska därför installeras på alla påbörjade och planerade nybyggnationer av flerfamiljshus, kommunala tjänstefastigheter och parkeringsytor.

  ANSVARSFULL SAMHÄLLSBYGGNAD

  Vi sverigedemokrater ser med fasa på den framväxt av skuggsamhällen och utanförskapsområden som skett i storstäder och förorter. För att motverka sådan segregation behöver de som idag saknar arbete och är beroende av försörjningsstöd beredas möjlighet att bidra och samtidigt få den hjälp som behövs för att komma ut på arbetsmarknaden. Vi anser därför att en motprestation bör kopplas till ekonomiskt stöd.  För detta ändamål vill vi skapa ett center i kommunal regi som i samarbete med de kommunala enheterna och näringslivet organiserar etableringsjobb som en inkörsport till arbetslivet för våra arbetslösa, nyanlända och ungdomar.

  Sverigedemokraterna verkar för ett lokalt förbud mot tiggeri, då det varken är ett värdigt eller anständigt sätt att försörja sig på. Acceptans av tiggeri upprätthåller nöden och den kriminalitet och de beroendeförhållanden som finns kopplat till tiggeriet. Grundproblematiken med att några EU-medlemmar saknar fungerande socialförsäkringssystem för sina medborgare behöver hanteras på nationell nivå.

   

   

  REALISTISK OCH LÅNGSIKTIG MIGRATIONSPOLITIK

  Gemensamma statliga eller kommunala medel som avses användas till stöd för människor i nöd och fattigdom ska användas kostnadseffektivt och till absolut merpart riktas till de med störst behov och minst möjlighet att hjälpa sig själva. Storlek på eventuell mottagning av människor som har möjligheten att söka sig till Sverige och Staffanstorp ska vara strikt kopplad till möjligheten att kunna förvänta och erbjuda bidragande sysselsättning och självförsörjning. Nuvarande sysselsättningsnivå resulterar i en hjälpkostnad per capita som skiljer sig hundrafalt gentemot alternativet att hjälpa människor där de stora behoven finns. Ett resursslöseri och missande av avsett mål på ofattbar nivå som aldrig kan eller ska försvaras.

  Den förda migrationspolitiken har inneburit en ackumulerande och eskalerande kostnad som speglas i den välfärdsbelastning vi ser idag. Enskilda individer som lockats hit av förd extrem och ej hållbar politik, kan inte vara överordnade principen att hjälpresurser ska riktas till flest och mest behövande, samt principen om den solidariskt bidragande gemenskap vårt samhälle har byggt på, och ska bygga på.

   

  Sverigedemokraterna anser att kommunen fortsatt bör verka för de mest kostnadseffektiva lösningar som finns i denna fråga. Vår utgångspunkt är att Staffanstorp inte ska ta mot nyanlända då kommunen inte har en boendesituation som möjliggör detta. Vi vill fortsatt verka för att anvisningslagen som röstades igenom i Riksdagen av bland annat Moderaterna ska rivas upp.

  Kommunens fokus ska vara att så snabbt som möjligt inkludera nyanlända i den solidariskt bidragande gemenskapen. Detta görs bäst genom kunskaper i svenska, utbildning och hjälp till egenförsörjning så snart som möjligt. Tydliga förväntningar ska förmedlas och det individuella egenansvaret betonas. Det ska vara obligatoriskt med studier i svenska samt att genomgå kurs i samhällskunskap för att lära sig hur vårt samhälle fungerar. Krav på närvaro och lärandeplikt i studierna bör införas och kopplas till erhållande försörjningsstöd enligt den modell som tillämpas i Vellinge och Landskrona.

  Enkla, tydliga krav på jämställdhet och människors lika värde är för oss självklart. Det innebär i praktiken att vi är identifierbara i det offentliga rummet och att vi inte särskiljer utifrån kön eller religion i offentliga sammanhang. I kommunen ska inga eftergifter göras för kulturella särkrav som ej harmonierar med grundläggande demokratiska rättsprinciper och lagar. Sverigedemokraterna kommer att aktivt verka mot varje förslag som upprätthåller hedersförtryck och ojämlikhet mellan könen.

   

  RÄTT ANVÄNDA RESURSER

  Staffanstorps kommun har i många år byggt ut tjänstemannastaben samtidigt som besparingar i ett flertal av verksamheterna har minskat antalet huvuden på verkstadsgolvet. Ute på fältet måste allt färre göra alltmer. Sverigedemokraterna anser att istället för att fler tjänstemän talar om hur arbetet ska utföras, behövs fler som faktiskt utför arbetet.

   

  En total översyn behöver göras på ledande tjänstemannabefattningar. Arbetsbeskrivningar ska granskas och effektiviteten värderas. Även den politiska organisationen behöver ses över och effektiviseras.

   

  Vi säger vad du tycker. Väl mött i september 2018!

  Sverigedemokraterna, Staffanstorp